Služby

Základní nabídka

Společnost PFA service s. r. o. nabízí komplexní služby v oboru správy nemovitostí, zastupování vlastníků a ochranu jejich zájmů. Přitom v rozsahu daném příslušnou smlouvou přebírá povinnosti vlastníka nemovitostí vyplývající z platné legislativy. Své služby poskytuje nejen současným vlastníkům domů a bytů, ale i novým právním subjektům při převodech vlastnictví bytů např. z developerských projektů ve fázi jejich dokončování.

Standardní správa v sobě zahrnuje:

 • zajištění dodávek médií a služeb včetně zajištění úklidu společných prostor, odečtu bytových měřidel apod.,
 • zajištění revizí, běžné údržby a oprav domů včetně havarijní služby,
 • vedení potřebné dokumentace k domu, dle platných právních předpisů
 • vytvoření pasportu domu,
 • vedení předpisu plateb do fondu oprav a záloh za služby spojené s užíváním bytové či nebytových jednotek,
 • sledování platební kázně vlastníků, včetně upomínání dlužníků a poskytování podkladů v souvislosti s právními spory,
 • roční vyúčtovávání záloh za služby proti skutečným nákladům,
 • provádění platebního styku formou elektronického bankovnictví, za předpokladu přístupu k účtu společenstva / družstva
 • vedení účetnictví včetně roční účetní závěrky,
 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, 
 • kontrolu kvality dodavatelských služeb,
 • vedení personální a mzdové agendy společenství vlastníků / družstva v souladu s platnou právní úpravou,
 • zajištění levnějších dodávek elektrické energie než od běžného dodavatele,
 • zajištění přítomnosti odpovídajících osob přímo v lokalitě působnosti, 
 • zajištění denních prohlídek domu, 
 • zpřístupnění kontaktního místa v rozmezí 8:00 – 16:00 – v případě potřeby i mimo tuto dobu 
 • zajištění účasti pracovníka na jednání výboru společenství/předsednictva družstva
 • v případě potřeby zajištění sepsání prohlášení vlastníka budovy 
 • organizace ustavujícího shromáždění společenství vlastníků a zajištění jeho zápisu do obchodního rejstříku, popřípadě družstva.
 • apod. 

V rámci zakázek v oblasti správy nemovitostí jsme připraveni zajistit i další služby dle přání zákazníka.

 

Běžnou údržbu zajišťujeme odborným způsobem a za přesně stanovených podmínek, činnost dodavatelů průběžně kontrolujeme. Dbáme na přiměřenost cen a efektivní vynakládání prostředků vlastníků. Klientům poskytujeme odbornou technickou, ekonomickou i právní pomoc v souladu s jejich potřebami.